1. പ്രതിവചിക്കുക

    1. നാ.
    2. ഉത്തരം പറയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക