1. പ്രതിവത്സരം

    1. അവ്യ.
    2. ആണ്ടുതോറും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക