1. പ്രതിവദിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. മറുപടി പറയുക
  3. ആവർത്തിച്ചു പറയുക
 2. പ്രതിവാദിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. തർക്കിക്കുക, മറുപടിപറയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക