1. പ്രതിവന്ദനം

    1. നാ.
    2. പ്രത്യഭിവാദനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക