1. പ്രതിവസ്ഥം

    1. നാ.
    2. ഗ്രാമം, കര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക