1. പ്രതിവാദി

    1. നാ.
    2. ഉത്തരം പറയുന്നവൻ, പ്രതി, എതിർവാദി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക