1. പ്രതിവാരണം1

  1. നാ.
  2. എതിർക്കൽ
  3. തടഞ്ഞു നിറുത്തൽ
 2. പ്രതിവാരണം2

  1. നാ.
  2. പിണങ്ങിയ ആന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക