1. പ്രതിവാസി

    1. നാ.
    2. അയൽക്കാരൻ, പ്രതിവേശൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക