1. പ്രതിവിധാനം

    1. നാ.
    2. വിരോധം
    3. പ്രരിഹാരപ്രവൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക