1. പ്രതിവിധി

    1. നാ.
    2. പ്രായശ്ചിത്തം, എന്തിനെങ്കിലും പകരം പിന്നീടുചെയ്യുന്ന കർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക