1. പ്രതിവ്യൂഹം

    1. നാ.
    2. അണി, കൂട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക