1. പ്രതിവർഷം

    1. അവ്യ.
    2. വർഷംതോറും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക