1. പ്രതിശബ്ദം

    1. നാ.
    2. മാറ്റൊലി, ഗർജനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക