1. പ്രതിശമം

    1. നാ.
    2. ഉപശന്തി, നിവൃത്തി
    3. വിരാമം, പൂർത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക