1. പ്രതിഷേധിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. തടയുക, വിരോധിക്കുക, പാടില്ലെന്നു പറയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക