1. പ്രതിഷേധ(ന)ം

    1. നാ.
    2. അപവാദം
    3. വിലക്ക്
    4. വിരോധം, എതിർപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക