1. പ്രതിഷ്ടംഭം

    1. നാ.
    2. തടവ്
    3. വിരോധം
    4. മരവിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക