1. പ്രതിഷ്ഠാപകൻ

    1. നാ.
    2. പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക