1. പ്രതിഷ്ഠാപനം

    1. നാ.
    2. ഉറപ്പിക്കൽ, ബിംബവും മറ്റും ശുദ്ധിചെയ്തിരുത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക