1. പ്രതിസന്ധി

    1. നാ.
    2. ദശാസന്ധി, ദുരിതപൂർണമായ കാലം
    3. വീണ്ടുമുള്ള ഘടന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക