1. പ്രതിസര1

    1. വി.
    2. ആശ്രയിച്ച
  2. പ്രതിസര2

    1. നാ.
    2. ഭൃത്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക