1. പ്രതിസാരണം

    1. ആയുര്‍.
    2. വ്രണത്തിൻറെ അരികു ചീകിക്കളയൽ
    1. നാ.
    2. അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ആയുധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക