1. പ്രതിസൂര്യകം

    1. നാ.
    2. ഗൗളി
    3. ഓന്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക