1. പ്രതിസ്വനം

    1. നാ.
    2. പ്രതിധ്വനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക