1. പ്രതിഹതി

    1. നാ.
    2. പ്രതിബന്ധം
    3. തിരിച്ചടി
    4. ഭംഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക