1. പ്രതിഹനിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. വെറുക്കുക
  3. എതിർക്കുക
  4. കളയുക
  5. കൊല്ലുക
  6. തോൽപ്പിക്കുക
  7. തിരിച്ചടിക്കുക
  8. വീഴ്ചവരുത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക