1. പ്രതിഹാരകൻ

    1. നാ.
    2. മന്ത്രവാദി, ചെപ്പടി വിദ്യക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക