1. പ്രതിഹാരി

    1. നാ.
    2. ദ്വാരപാലകൻ, ദ്വാരപാലിക "പ്രതിഹാരി" നോക്കുക
  2. പ്രതീഹാരി

    1. നാ.
    2. പ്രതിഹാരി (കാവൽക്കാരി, കാവൽക്കാരൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക