1. പ്രതീക

  1. വി.
  2. വിരുദ്ധമായ, വേർതിരിഞ്ഞ
 2. പൃഥിക

  1. നാ.
  2. പഴുതാര
  3. ഒരിനം മത്സ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക