1. പ്രതീച്യ

    1. നാ.
    2. പ്രതീചിയെസംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക