1. പ്രതോലി, -ളി

    1. നാ.
    2. തെരുവ്, പെരുവഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക