1. പ്രത്ന

  1. വി.
  2. പണ്ടേയുള്ള, പഴയ, മുമ്പത്തെ
 2. പ്രതന

  1. വി.
  2. പണ്ടുള്ള, പുരാതനമായ
 3. പൃതന

  1. നാ.
  2. യുദ്ധം
  3. സേന
  4. സേനയിൽ ഒരു ഭാഗം
 4. പുരാതന2

  1. നാ.
  2. പുരാതനകഥ
 5. പ്രതനു

  1. വി.
  2. വളരെ നേരിയ, നന്നേചെറിയ
  3. ക്ഷീണിച്ച, സാരമില്ലാത്ത, മെലിഞ്ഞ
 6. പ്രതാനി

  1. നാ.
  2. പ്രതാനത്തോടുകൂടിയ
 7. പരാധീന

  1. വി.
  2. മറ്റൊരുവനെ സേവിക്കുന്ന, അന്യൻറെ ചൊൽപ്പടിക്കുനടക്കുന്ന
 8. പ്രധാനി

  1. നാ.
  2. പ്രധാനൻ
 9. പാർഥൻ

  1. നാ.
  2. അർജുനൻ. പാർഥസാരഥി = കൃഷ്ണൻ
 10. പുരാതന1

  1. വി.
  2. നശിക്കാറായ
  3. പഴയ, പണ്ടേയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക