1. പ്രത്യക്ഷം

    1. നാ.
    2. കാണാനോ കേൾക്കാനോ കഴിയുന്നത് (ഇന്ദ്രിയത്തെ പ്രതിഗമിച്ചത്)
    1. അവ്യ.
    2. മുമ്പിൽ, പരസ്യമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക