1. പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുക

    1. വി.
    2. പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക