1. പ്രത്യഗക്ഷം

    1. നാ.
    2. അന്തർനേത്രം, അന്തരിന്ദ്രിയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക