1. പ്രത്യഗ്ഭവം

    1. നാ.
    2. പടിഞ്ഞാറുണ്ടായത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക