1. പ്രത്യഞ്ചിത

    1. വി.
    2. പൂജിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക