1. പ്രത്യന്തം

    1. നാ.
    2. മ്ലേച്ഛരാജ്യം, അതിർത്തി (പ്രദേശം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക