1. പ്രത്യബ്ദം

    1. അവ്യ.
    2. വർഷംതോറും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക