1. പ്രത്യഭിയോഗം

    1. നാ.
    2. വാദിയുടെ പേരിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്ന സങ്കടഹർജി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക