1. പ്രത്യവഹാരം

    1. നാ.
    2. പിൻവലിക്കൽ
    3. പ്രളയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക