1. പ്രത്യഹം

  1. അവ്യ.
  2. ദിവസംതോറും
 2. പ്രത്യൂഹം

  1. നാ.
  2. തടസ്സം
  3. വിതർക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക