1. പ്രത്യാഖ്യാത

    1. നാ.
    2. പ്രത്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട, ശകാരിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക