1. പ്രത്യാദേശം

  1. നാ.
  2. മറയ്ക്കൽ
  3. ശകാരം
  4. കൽപന
  5. നിഷേധം, നിരാകരണം
  6. മുന്നറിവുകൊടുപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക