1. പ്രത്യാനയനം

    1. നാ.
    2. പ്രത്യാനയിക്കൽ, തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക