1. പ്രത്യാഹരണം

    1. നാ.
    2. പ്രത്യാഹരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക