1. പ്രത്യുത

    1. അവ്യ.
    2. നേരെമറിച്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക