1. പ്രത്യുദ്ഗമനം

    1. നാ.
    2. എതിരേറ്റുചൊല്ലൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക