1. പ്രത്യുപകാരി

    1. നാ.
    2. പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക