1. പ്രത്യുപാഖ്യാനം

    1. നാ.
    2. പ്രസംഗം
    3. ഉപന്യാസം
    4. മർപടിയായിപ്പറയുന്ന വാക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക